تاریخ مجمع انتخاباتی فدراسیون نابینایان و کم بینایان اعلام شد

با توجه به مصوبه هیات رئیسه فدراسیون مقرر گردید: مجمع انتخاباتی فدراسیون نابینایان وکم بینایان 11 دی برگزار گردد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون نابینایان وکم بینایان ،براین اساس مجمع انتخاباتی ده فدراسیون ورزشی اعلام شد که در این بین مجمع فدراسیون نابینایان وکم بینایان به عنوان اولین فدراسیون روز 11 دی 1400 برگزار میشود.