اصفهان

انتخاب رئیس هیات نابینایان و کم‌بینایان اصفهان

‌مدیرکل بهزیستی استان اصفهان به عنوان رئیس هیئت نابینایان و کم‌بینایان انتخاب شد.