قزوین

رئیس هیئت نابینایان و کم بینایان استان قزوین انتخاب شد

با برگزاری مجمع انتخابات هیئت ورزش های نابینایان و کم بینایان در استان با اکثریت آرا علیرضا قورچی بیگی بعنوان رئیس هیئت ورزش های نابینایان و کم بینایان استان قزوین انتخاب شد.