خراسان رضوی

از سوی فدراسیون نابینایان وکم بینایان حکم سرپرستی محمود باقرزاده در هیأت نابینایان استان ابلاغ شد

حکم سرپرستی محمود باقرزاده در هیأت نابینایان استان از سوی ریاست فدراسیون ابلاغ شد.