برگزاری دومین نشست کمیته استعدادیابی فدراسیون با حضور رؤسای انجمن های ورزشی

دومین نشست کمیته استعدادیابی فدراسیون نابینایان و کم بینایان با هدف بررسی برنامه های استعدادیابی انجمن ها در محل فدراسیون برگزار خواهد شد.

 دومین نشست کمیته استعدادیابی فدراسیون نابینایان و کم بینایان با هدف بررسی برنامه های استعدادیابی انجمن ها و برنامه ریزی برای برگزاری نشست مسئولان کمیته استعدادیابی هیئت های ورزشهای نابینایان و کم بینایان  در محل فدراسیون برگزار خواهد شد.بر همین اساس روز دوشنبه مورخ 1401/02/26از ساعت 9:00 الی 12:00 در دفتر ریاست فدراسیون  جلسه فوق الذکر برگزار خواهد شد.

دستور جلسه:
ـ ارائه آمار ورزشکاران، مربیان و داوران فعال در رشته های زیر نظر انجمن های ورزشی
ـ بررسی برنامه های استعدادیابی انجمن های ورزشی در سال 1401 در محورهای شناسایی، جذب، پرورش و نگهداری مستعدین ورزشی
ـ معرفی مسئولان کمیته های استعدادیابی و آموزش، داوران و مربیان انجمن های ورزشی
ـ برگزاری دوره های بازآموزی و ارتقای مربیگری و داوری رشته های زیر نظر انجمن های ورزشی
ـ برنامه های پیشنهادی نشست مسئولان کمیته های استعدادیابی هیئت های ورزش های نابینایان و کم بینایان سراسر کشور