با عنایت به تصویب آیین نامه کمیسیون پیشکسوتان پارالمپیکی انتخابات هیات رئیسه کمیسیون پیشکسوتان برگزار خواهد شد

.

با عنایت به تصویب آیین نامه کمیسیون پیشکسوتان پارالمپیکی )به شرح پیوست( و به استناد ماده 6 آیین نامه مذکور؛ این
کمیته در نظر دارد انتخابات هیات رئیسه کمیسیون پیشکسوتان را مطابق با آیین نامه مربوطه برگزار نماید. لذا درهمین ارتباط
خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات ذیل صورت پذیرد و اسامی به همراه مدارک متقاضیان حداکثر تا تاریخ 07 / 03 / 1401 به
کمیته ملی پارالمپیک ارسال گردد.
.1 اطلاع رسانی از طریق سایت فدراسیون و هیات های استانی؛
.2 ارسال نامه به هیات های استان؛
.3 در اختیار گذاشتن فرم ثبت نام به داوطلبین و تکمیل و ارسال آن به کمیته؛
مدارک درخواستی شامل: کپی کارت ملی، یک قطعه عکس 4 × 3 به همراه فرم تکمیل و امضاء شده توسط شخص ورزشکار، مربی و داور
همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی لازم می توانید با آقای علی اصغر هادی زاده با شماره 091211319720 تماس
حاصل نمایند.