همزمان با برگزاری اردوی دو ومیدانی صورت گرفت :

در راستای کیفی گرایی تیم های اعزامی به رقابتهای پارآسیایی بحرین روز گذشته جلسه روانشناسی تیم ملی دو ومیدانی توسط دکتر هادیزاده برگزار و در مورد کنترل استرس.تصویر سازی ذهنی بحث و گفتگو صورت پذیرفت .