١
قوانين فوتبال نابينايان
-1 زمين بازي
به منظور فراهم آوردن محيط مطلوب جهت شنيدن بهتر زنگ توپ در
حين بازي فوتبال نابينايان لازم است تا مسابقات در فضاي باز برگزار
گردد. در صورت ريزش باران مستمر ، وزش بادهاي سخت و ساير
مواردي كه از كنترل برگزاركنندگان خارج است ، بايد از امكاناتي مشابه
در يك سالن سر پوشيده براي انجام مسابقات فوتبال استفاده كرد . اين
سالن بايد كف آن چوبي و يا كائوچوي مصنوعي باشد . در صورت انتخاب
وضعيت دوم محيط بازي، قبل از آغاز مسابقه زمين بازي بايد به تصويب
كميتة برگزاري برسد.
1-1 ) اندازه ها
الف - طول (حداكثر) 42 متر (حداقل) 32 متر.
ب - عرض (حداكثر) 22 متر (حداقل) 18 متر.
1-1-1 ) خطوط كناري زمين بازي.
خطوط كناري زمين بازي بايد با تور محصور گردد تا از ورود و خروج
مداوم توپ كه موجب كندي روند مسابقه مي شود، جلوگيري شود.
٢
بعلاوه ، اين تور باعث مي شود تا جهت يابي ورزشكاران آسانتر صورت
گيرد. ارتفاع اين تور بين 100 تا 120 سانتي متر متغير بوده و در فاصله
يك متري منتهي اليه خطوط درگوشه هاي زمين بصورت عمودي نصب
مي شود.
1-2 ) روش علامت گذاري روي زمين
محوطه بازي ، همانند شكلي كه در آخر اين راهنما آمده است ، با
خطوط 8 سانتي متر علامت گذاري مي شود.
- اضلاع بلندتر زمين ، خطوط كناري ناميده مي شوند و اضلاع كوتاهتر ،
خطوط دروازه ناميده مي شوند . به موازات خطوط دروازه يك خط در
وسط زمين رسم مي شود كه آن را به دو قسمت مساوي تقسيم مي ك ند .
نقطه وسط زمين بايد به طور مشخص تعيين شود و از آن نقطه دايره اي به
شعاع سه متر رسم گردد.
1-2-1 ) محوطه كرنر
در محل تقاطع خط كناري و خط عرضي يك مستطيل 20 در 8 سانتي
متري بايد در جهت دروازه در قسمت لبة خارجي خط دروازه كشيده
شود و بنابراين اين مستطيل به عنوان جهت دهنده به بازيكن جهت زدن
كرنر عمل مي نمايد.
1-3 ) محوطه جريمه (پنالتي)
در قسمت انتهايي هر طرف زمين ، از 6 متري هر يك از تيرك دروازه
يك نيم دايره بايد به طرف مركز زمين با شعاع 6 متر كشيده شود . قسمت
٣
داخلي اين نيم دايره بايد يك خط به طول 3 مت ر دقيقاً به موازات خط
دروازه بين تيرك هاي دروازه كشيده شود . سطح داخل اين نيم دايرة
مسطح (صاف) بايد محوطة جريمه ناميده شود.
1-3-1 ) محوطه دروازه بان
اين نام بدين خاطر استفاده مي شود كه در اين منطقة دروازه بان
حركت و جابجايي دارد و اين منطقه بايد به صورت مستطيل باشد و ابعاد
آن 5 در 2 متر باشد . خط بلندتر بايد به موازات خط انتهايي كشيده شود
كه شامل 3 متر از خط دروازه به اضافه يك متر از هر دو طرف تيركهاي
دروازه مي باشد و با خطوط دومتري در هر يك از قسمت هاي انتهايي
زمين بازي يك زاوية 90 درجه مي سازد.
1-4 ) نقطه پنالتي
روي يك خط مجازي عمود بر خط دروازه كه بين دوتيرك دروازه
كشيده مي شود ، يك نقطة قابل رويت بايد در فاصلة 6 متري خط دروازه
علامت گذاري شود اين علامت بايد نقطه اي باشد كه پنالتي از روي آن
نقطه زده مي شود.
1-5 ) نقطة پنالتي دوم:
روي يك خط مجاز ي عمود بر خط دروازه ، در نقطة مياني بين
دوتيرك دروازه ، يك نقطه قابل رؤيت بايد در فاصلة 9 متري علامت
گذاري شود اين علامت بايد به عنوان نقطه پنالتي دوم محسوب شود.
1-6 ) منطقة تعويض
٤
تعويض ها را مي توان از منطقه تعويض مركزي مقابل ميز وقت نگهدار
يا از محل خط دروازة تيم مربوطه انجام داد البته چنانچه منطقه تعويض
مركزي وجود نداشته باشد.
1-7 ) دروازه ها
دروازه ها بايد در وسط هر يك از خطوط دروازه قرار گيرند و بايد به
وسيلة دوتيرك عمودي با فاصلة 3 متر از يكديگر (فاصلة بين دوتيرك )
تشكيل شوند و در قسمت فوقاني به وسيله يك ميلة عرضي كه بايد دومتر
از سطح زمين بالاتر باشد، به همديگر متصل شوند . پهنا و ضخامت
تيرك ها و ميلة عرضي روي آنها بايد 8 سانتي متر باشد ، تيرك ها و ميلة
عرضي روي آنها بايد داراي پهناي يكسان باشند . تور دروازه بايد به تيرك
ها و ميلة عرض ي در پشت دروازه ، بسته شود اين تور بايد در قسمت خود
به لوله ها يا به يك شي ء نگهدارندة مناسب بسته شوند (محكم شود).
1-8 ) سطح زمين بازي
سطح زمين بازي بايد از جنس سيمان يا مادة مشابه و به صورت صاف ،
يكنواخت و بدون سايش (نرم) باشد.
توجه : در صورتيكه شرايط آب و هوايي ، نامساعد و خارج از كنترل
كميتة برگزاري باشد ، در اين خصوص به قانون شمارة يك مربوط به
محوطة بازي مراجعه نماييد.
٥
1-9 ) تورهاي دروازه:
استفاده از تورهاي بافته ، از جنس كنف يا نايلوني مجاز مي باشد اما
نخ هاي نايلوني نبايد نازك تر از نخ هاي بافته يا از كنف باشد.
-2 توپ
توپ بايد كروي و از جنس چرم يا جنس مناسب ديگري باشد.
در ساخت توپ از به كار بردن موادي (تركيباتي)كه براي ورزشكاران
نابينا مخاطره آميز است بايد پرهيز كرد.
محيط توپ بايد بين 60 تا 62 سانتي متر باشد . وزن توپ در موقع
شروع مسابقه بايد بين 410 تا 430 گرم باشد.
توپ بايد داراي يك سيستم صوتي از داخل باشد تا مسير توپ در
موقع حركت و چرخش براي بازيكنان مشخص باشد.
اگر توپ اشكالي پيدا بكند، يا صدا ندهد ، بازي بايد متوقف بشود و
توپ عوض بشود . مجدداً مسابقه با پرتاب توپ ، ضربه آزاد پنالتي ، پنالتي
دوبل يا كرنر انجام مي گيرد . بهر حال توپ بايد از جايي پرتاب شود كه
توپ قبلي اشكال پيدا كرده بود.
در محلي كه براي وقت نگه دار در نظر گرفته شده است، بايد يك توپ
ذخيره قرار داشته باشد.
-3 تعداد بازيكنان
3-1 ) در هر مسابقه دو تيم شركت مي كنند، ه ر تيم متشكل از 4 بازيكن
يا بينا مي باشد. در B و 2 B و يك دروازه بان نيمه بيناي 3 B كاملاً نابيناي 1
٦
صورتي كه دروازه بان بينا باشد ، در پنج سال قبل نبايستي عضو
باشد. FIFA فدراسيون
3-1-1 ) هر تيم متشكل از 13 نماينده بشرح زير است:
هشت بازيكن ، 2 دروازه بان ، يك مدير (مربي)، يك كمك مدير و يك
پزشك يا فيزيوتراپ.
3-1-2 ) حداقل تعداد بازيكن براي شروع مسابقه 5 نفر است (يك دروازه
بان و چهار نفر بازيكن ). ممكن است، به خاطر شرايطي ، در آخر بازي
تعداد بازيكنان يك تيم به سه نفر برسد. (يك دروازه بان و دو بازيكن).
برگزار مي شود IBSA 3-2 ) درهرمسابقه اي كه برطبق قوانين رسمي
مي توان بازيكنان را تعويض كرد.
3-3 ) حداكثر افرادي كه مربي يك تيم مي تواند تعويض كند پنج نفر
است (يك دروازه بان و چهار بازيكن).
3-4 ) قوانين تعويض
الف – در طي برگزاري يك مسابقه ، هر گاه كه تعويض انجام مي گيرد،
به وقت نگه دار، ساعت متوقف (manager پس از اشاره مربي يا (مدير
مي شود.
ب – در زمانيكه پنالتي يا پنالتي دوم زده مي شود ، نمي توان دروازه بان
را عوض كرد، به استثناي وقتي كه ضرب ديدگي يا آسيب در بدن
دروازه بان ايجاد مي شود، كه آنهم بايد با ب ررسي داور و تأييد پزشك
سازمان برگزاركننده يا در صورت فقدان پزشك توسط فيزيوتراپ، انجام
بگيرد.
٧
ج – براي تعويض شرايط زير لازم است:
1 ج) بازيكن جديد بايد از كنار زمين ، كه نزديك خط مركزي است ، يا
خط انتهايي نزديك دروازة خود وارد زمين بشود.
اعلام شود. در اين اعلام (PA system) 2 ج ) هر تعويض بايد از بلند گو
شماره هاي بازيكن جديد و بازيكن از زمين بيرون رفته و مدتي كه طول
كشيده است تا تعويض انجام بگيرد گفته مي شود.
3 ج) تعويض ها بايد موقعي انجام بگيرد كه توپ در جريان بازي نيست.
4 ج ) بازيكني كه داراي شرايط لازم نيست مي توان كسي ديگري را به
جاي او جايگزين كرد، اما چنين بازيكني اگر از بازي بيرون برود ديگر
نمي تواند به زمين برگردد.
5 ج) به جاي بازيكن اخراجي مي توان يك بازيكن ديگر جايگزين كرد،
اما بازيكن اخراجي حق دارد روي نيمكت ذخيره ها بنشيند.
3-5 ) نقش (وظايف) كاپيتان هر تيم
3-5-1 ) كاپيتان تيم در طي انجام مسابقه ، مسئوليت صحبت كردن با داور
و ساير مسئولين و هدايت خوب تيم در طي يك مسابقه را به عهده دارد.
3-5-2 ) كاپيتان هر تيم با بازوبندي كه به يكي از بازوهاي خود مي بندد
مشخص مي شود چنانچه از بازي بيرون بيايد بايد بازوبند را به يكي از
همبازيهاي خود بدهد.
٨
-4 وسايل بازيكنان
4-1 ) بازيكنان نبايد به حمل اشيايي بپردازند كه براي ساير بازيكنان
خطرناك باشد.
4-2 ) وسايل عمومي يك بازيكن عبارت است از : پيراهن ، شورت ،
جوراب ، ساق بند و كفش . كفش بازيكن بايد از جنس نرم باش د و
پوشيدن آن اجباري است.
4-3 ) پيراهن ورزشكاران بايد شماره داشته باشد.
4-4 ) دروازه بان مي تواند شلوار بپوشد، بعلاوه بايد رنگي را براي لباسش
انتخاب كند كه با رنگ لباس ورزشكاران و داور فرق داشته باشد.
4-5 ) در طي انجام مسابقه تمام بازيكنان بايد چشم خود را با ماسك
پارچه اي بپوشاند . اين ماسك بايد داراي محافظ باشد ، اين قانون به
(B خاطر اين وضع شده است تا تمام بازيكنان داراي كلاسبندي يكسان ( 1
باشند.
4-5-1 ) از ديدگاه داور، ماسك چشم پوش بايد طوري انتخاب شود كه
براي بازيكنان خطري در برنداشته باشد.
تصميم در مورد جرايم
هر بازيكني كه خود را با اين مقررات وفق ندهد از زمين اخراج مي شود
و تا زماني كه وسايل مورد نيازش را اصلاح نكند، يا كامل نشود حق ندارد
به زمين برگردد . بعد از آنكه تمام شرايط را رعايت كرد بايد خود را به
٩
داور نشان بدهد . داور پس از بازرسي او را به زم ين راه مي دهد ، بازيكن
بايد زماني به زمين بيايد كه توپ در جريان بازي قرار ندارد.
تصميمات
ساق بندها بايد كاملاً زير جورابها قرار گيرند و از جنسي درست شده
يا مادة Polyare thane ، باشند كه بتواند از پا و ساق (لاستيك ، پلاستيك
شبيه اين) محافظت كند.
-5 داور اصلي
براي هر مسابقه يك داور اصلي تعيين مي شود.
وظايف و اختيارات داور از زماني كه وارد زمين مي شود و تا زماني
كه از زمين خارج مي شود ادامه مي يابد. تصميمات داور در مورد نتايج
بازي يك تصميم قطعي محسوب مي گردد.
ضميمه( 2) پيوست اين FIFA و IBSA داور اصلي بايد بر طبق قوانين
كتابچه راهنما عمل كند.
بعلاوه ، براي آنكه مسابقه با سلامتي و صحت برگزار شود بايد استفاده از
سكوت را در بين تماشاچيان برقرار كند. P A سيستم
تمام داوران موظفند لباس مخصوص داوري را موقع داوري كردن
بپوشند اين لباس از يك پيراهن، شل وار و كفش ورزشي تشكيل شده و
رنگ و فرم آن طوري است كه آنها را از سايرين مجزا مي كند.
داوران بايد:
الف – مجري قوانين باشند.
١٠
ب – تمام جريانات (اتفاقاتي) را كه قبل از بازي ، حين بازي و بعد از بازي
پيش مي آيد يادداشت كنند.
ج – در صورتيكه داور وقت نگه دار در مسا بقه حضور ندارد وظايف او را
به عهده بگيرد.
د – قدرت متوقف كردن بازي را داشته باشد، يعني اگر خطايي صورت
گرفت يا وضعيت هوا تغيير كرد يا تماشاچيان عملي انجام دادند كه ادامه
بازي ميسر نيست، مسابقه را به تعليق در آورد . در اينصورت داور موظف
است گزارش دقيقي از ما وقع تقديم سازمان برگزار كننده مسابقه بكند
تنظيم مي شود.) IBSA (اين گزارش طبق قوانين
ه – از زماني كه داوران وارد زمين مي شوند موظفند مواظب كليه
حركات بازيكنان باشند و چنانچه بازيكني به قوانين توجهي ندارد او را
اخراج كنند، در چنين مواردي داور اصلي بايد نام بازيكن خاطي را بر
به كميته برگزاري مسابقات بدهد. ، IBSA طبق مقررات
و – فقط بازيكنان و كمك داوران حق دارند وارد زمين بشوند
ز – اگر بازيكني زخمي بشود يا اتفاقي برايش رخ بدهد كه نياز به كمك
داشته باشد داور به افراد بيروني (غير از كمك داوران ) اجازه د اخل شدن
به زمين را مي دهد . اگر ناراحتي بازيكن خيلي نباشد تا زماني كه توپ به
بيرون از زمين نرفته است بازي ادامه مي يابد . هر بازيكن مجروحي كه
بتواند خودش را به كنار زمين برساند نيازي به كمك (در داخل زمين )
ندارد.
١١
ح – در صورتي بازيكن از زمين اخراج مي شود كه عم ل خشونت آميزي
انجام بدهد، (خشك و خشن بازي كند يا رفتار گستاخانه اي داشته باشد.)
ط – براي شروع مجدد بازي داور بايد علامت بدهد.
( ي – در مورد به كارگيري توپ جديد تصميم بگيرد.(طبق قانون 1
ك – داور اصلي بايد به ميز وقت نگه دار ، در مورد وقايعي كه در بازي
اتفاق مي افتد گوشزدهاي لازم را بكند، بطوريكه داور وقت نگه دار با
بازيكنان را در جريان وقايع بگذارد. P A استفاده از سيستم
ل – داور اصلي بايد چشم بندهاي بازيكنان را پيوسته كنترل كند.
م – داور اصلي بايد دقيقاً بر ورود و خروج بازيكنان ( تعويضها ) نظارت
( داشته باشد.(قانون 5
ن – داور اصلي و يا كمك داور بايد به خطوط راهنما (خطهاي روي
زمين) توجه داشته و طبق قانون خط كشي شده باشند:
خط 1 = (مخصوص دروازه بانان) سومين خط دفاعي
خط 2 = (مربي) سومين خط مركزي
خط 3 = (راهنما) سومين خط حمله
-6 كمك داور
وظيفه كمك داور حركت در قسم ت روبروي داور اصلي است وظايف
كمك داور مانند داور است، به غير از قانون قسمت ج .
١٢
بعلاوه ، انجام بخش اول قانون 5 (بند د) كه مي گويد؛ داور مي تواند در
صورت بروز تخلفات بازي را متوقف كند به عهده كمك داور نيز
مي باشد ، ساير وظايف او:
بعلاوه ساكت كردن تماشاچيان ، به منظور IBSA و FIFA اجراي قوانين
بهتر برگزار شدن مسابقه نيز بعهدة اوست.
6-1 ) اگر داور وقت نگه دار در مسابقه حضور نداشت ، تا دو دقيقه بعد از
اخراج بازيكن از زمين مسووليت وقت نگه داري بعهدة كمك داور
مي باشد.
6-2 ) توجه به خطوط راهنمايي روي زمين به عهدة داور اصلي و كمك
داور مي باشد.
6-2-1 ) سومين خط دفاعي (دروازه بان)
6-2-2 ) سومين خط مركزي(مربي)
6-2-3 ) سومين خط حمله (راهنما)
6-3 ) وقت نگه دار
در صورتي كه كمك داور دخالت بي موردي مرتكب بشود، داور
اصلي او را اخراج و به جاي او كمك داور ديگري تعيين مي كند . اين
كار بايد با اطلاع كميتة برگزاري مسابقات انجام گيرد . كمك داور بايد
سوت داشته باشد.
١٣
تصميمات
در مسابقات بين المللي وجود كمك داور الزامي است.
-7 وقت نگه دار
داور وقت نگه دار بيرون بازي و در همان طرفي كه منطقه تعويض
ناميده مي شود مستقر م ي شود اين داور بايد طبق قوانين و مقررات
عمل كند . بعلاوه ، او موظف به برقراري سكوت بين IBSA و FIFA
بلندگو) مي باشد. ساير وظايف او بشرح ) PA تماشاچيان با استفاده از سيستم
زير است:
. ( الف – نظارت بر زمان اجراي بازي طبق قانون شمارة ( 8
براي اين منظور ، او بايد اعمال زير را انجام دهد:
الف – به محض اينكه توپ به پا خورد ساعت را روشن كند (به كار
بياندازد) و به محض تايم اوت، كه به درخواست داور براي امور پزشكي يا
تعويض گرفته مي شود، ساعت را متوقف كند.
ب – هر گاه ورزشكاري از زمين اخراج شود مدت دو دقيقه ساعت را
متوقف كند.
ج – با سوت يا وسيله شنوايي ديگري (متفاوت با سوت داور باشد ) پايان
نيمه اول ، پايان بازي يا پايان وقت اضافي را اعلام كند.
د – نگه داري تايم اوت ها براي هر تيم و گفتن ونشان دادن آنها به داور
( يا مربي تيمي كه تايم اوت گرفته است (قانون شماره 8 بند 4
١٤
ه – شمارش خطاهاي بازيكن در هر نيمه (حداكثر تا سه خطا براي هر
بازيكن) و شمارش قطع در كل بازي و گوشزد به بازيكني كه 4 خطا
مرتكب شده است.
و – شمارش قطع شدنهاي جريان بازي و دليل آنها ، يادداشت كردن نام و
شمارة بازيكني كه گل زده ، يادداشت كردن شمارة بازيكني كه اخطار
گرفته يا اخراج شده است و يادداشت كردن اطلاعات مفيد ديگري كه در
رابطه با مسابقه است . در صورتيكه داور بخواهد وقت نگه دار را اخراج و
فرد ديگري را جايگزين او كند . اين كار بايد با اطلاع كميته برگزاري
مسابقات باشد . داور وقت نگه دار بايد مجهز به ساعت مخصوص ، وسايل
لازم براي يادداشت كردن خطاها باشد . سازمان برگزار كنندة مسابقات
موظف به تهيه اينگونه وسايل مي باشد.
تصميمات
در مسابقات بين المللي وجود داور وقت نگه دار ضروري است.
8 – زمان انجام مسابقه
8-1 ) اين مسابقه در دو نيمه ، هر يك به مدت 25 دقيقه ، برگزار مي شود.
8-2 ) كنترل زمان بازي بعهدة وقت نگه دار است ، كه وظايف او در
(قانون شماره 7) شرح داده شد.
8-3 ) اگر سرانجام بازي به پنالتي كشيده شود مي توان وقت را ادامه داد.
8-4 ) در هر نيمه هر يك از تيم ها حق دارند به مدت يك دقيقه تايم اوت
بگيرند. در تايم اوت بايد به قوانين زير توجه كرد:
١٥
الف – مربيان تيم ها حق درخواست يك دقيقه تايم اوت از داور وقت
نگه دار را دارند.
ب – داور وقت نگه دار زماني حق تايم اوت دادن را دارد كه توپ در
جريان بازي نباشد . او موافقت خود را با سوت زدن يا علامت شنوايي
ديگري اعلام مي كند.
ج – بعد از اعلام تايم اوت ، بازيكنان در وسط زمين جمع مي شوند . در
صورتيكه مربيان يا سرپرستان آنها بخواهند آنها را راهنمايي كنند در كنار
زمين جلوي نيمكت ذخيره ها تجمع مي كنند . هيچكس حق ترك زمين
را ندارد . در عين حال، مربي هم حق ندارد براي راهنمايي وارد زمين
بشود.
د – اگر تيمي در يك نيمه (نيمه اول ) درخواست تايم اوت نكرده باشد در
نيمه دوم حق دارد فقط درخواست يك تايم اوت را بكند.
8-5 ) فاصله بين دو نيمه حداكثر ده دقيقه مي باشد.
تصميمات
در صورت فقدان داور وقت نگه دار داور اصلي وظايف او را انجام مي
(8- دهد.( 2
اگر بازي به وقت اضافي بكشد، در وقت اضافي تايم اوتي وجود ندارد.
(در صورت فقدان داور وقت نگه دار، مربي مي تواند از كمك داور
.(8- درخواست تايم اوت بكند( 4
١٦
-9 ضربه اول جهت شروع بازي
9-1 ) در شروع مسابقه اينكه ضربه اول را كدام تيم بزند ، از شير يا خط
استفاده مي كنند . تيمي كه در شير يا خ ط برنده مي شود يا ضربه اول را
مي زند يا زمين بازي را انتخاب مي كند.
با صداي سوت داور اصلي ، به توپي كه در منطقه وسط زمين ثابت شده
است به كمك زمين حريف ضربه زده شده و بازي شروع مي شود اعضاي
هر تيم بايد در زمين خودشان قرار بگيرند. بازيكنان تيمي كه صاحب توپ
نيستند بايد سه متر از مركز زمين دورتر بايستد تا بازي شروع شود.؟
توپ بايد به اندازة محيط خودش روي زمين حركت بكند تا بازي
شروع شود. بازيكني كه ضربه اول را به توپ زده است بايد صبر كند تا
بازيكن ديگري با توپ تماس بگيرد تا او بتواند مجدداً به توپ ضربه بزند.
9-1-1 ) موقع شير يا خط كاپيتان تيم به همراه راهنما بايد حضور داشته
باشند.تا در مورد انتخاب زمين بازي يا تصاحب توپ تصميم بگيرد.
9-2 ) بعد از ورود توپ به دروازه ، بازي مجدداً بشكلي كه در بالا گفته شد
شروع مي شود. اين بار ضربه اول را بازيكن تيم گل خورده مي زند.
9-3 ) بعد از نيمه اول زمين ها عوض مي شوند و اولين ضربه را تيمي
مي زند كه در ابتداي نيمه اول صاحب توپ نبوده است.
تصميم در مورد جرايم
در صورتيكه بندهاي 1،2،3 قانون شماره( 9) رعايت نشود ضربه به توپ
تكرار مي شود مگر زماني كه بازيكني كه بار اول ضربه زده است قبل از
١٧
تماس بازيكن ديگر با توپ مجدداً به توپ ضربه زده باشد. در اينصورت
يك ضربه آزاد غير مستقيم به تيم مقابل داده مي شود. اين ضربه را از
نقطه اي كه خطا انجام گرفته است زده مي شود ، مگر وقتي كه خطا در
داخل منطقه پنالتي تيم حريف انجام گرفته باشد، زيرا در اين مورد ضربه
آزاد غير مستقيم بايد از 6 متري خط ، از روي نقطه اي از اين خط كه
نزديكترين نقطه به مكاني است كه خطا انجام گرفته است ، زده شود.
9-4 ) بعد از قطع موقت : بعد از قطع موقت بازي دوباره شروع مي شود.
اگر توپ از روي خط كناري يا خط دروازه عبور نكند (بلافاصله قبل از
فاصله افتادن تعويق) يكي از داوران توپ را از نقطه اي كه قبل از فاصله
افتادن قرار داشته است ، پرتاب مي كند كه در اين صورت پرتاب توپ
بايد از روي خط شش متري ، و از روي نقطه اي كه بسيار نزديك به جايي
است كه توپ متوقف شده است ، انجام گيرد . از وقتي كه توپ روي
زمين مي افتد بازي شروع شده محسوب مي شود. اگر توپ در اين حالت
از روي خط كناري يا خط دروازه عبور كند و هيچ بازيكني با آن تماس
دوباره بوسيله داور انجام ( drop – ball) نگيرد ، عمل پرتاب
مي گيرد. هيچ بازيكني حق ندارد قبل از تماس توپ با زمين بازي كند.
اگر اين قانون اجرا نشد داور مجدداً توپ را پرتاب مي كند.
١٨
-10 توپ داخل يا خارج از بازي
10-1 ) توپ خارج از جريان بازي قرار دارد ، زمانيكه
الف – وقتي توپ از روي خطوط كنار زمين يا خط دروازه عبور كند
( چه هوايي چه زميني.)
ب – يكي از داوران بازي را متوقف كند.
10-2 ) در شرايطي غير از شرايط بالا و در حالاتي كه در زير ذكر مي شود
توپ در جريان بازي قرار دارد .
الف – وقتي توپ از روي خطوط كناري بر مي گردد يا با تير دروازه
برخورد مي كند ولي به خارج نمي رود.
ب – وقتي بر اثر برخورد با داور يا كمك داور به زمين بر مي گردد (به
زير پاي بازيكن بر مي گردد).
ج – وقتي بر اثر نقض قانوني نمي توان تصميم جدي در مورد متوقف
كردن بازي گرفت.
تصميمات
خطوط ، محوطه هاي بازي را معين مي كنند. بنابراين خطوط كناري
(توري ها) و خطوط دروازه بخشي از زمين را تشكيل مي دهند . اگر
مسابقه در سالن برگزار مي شود و توپ به سقف برخورد مي كند. پس از
آنكه مشخص شد كه بازيكن عمداً اين كار را نكرده است ،به موازات
همان نقطه اي كه توپ با سقف برخورد كرده است عمل
انجام مي گيرد. « ˝drop ball ˝ پرتاب توپ »
١٩
از روي نقطه پنالتي انجام drop ball توپ به سقف خورده باشد
مي گيرد.
-11 گل شدن (وارد شدن توپ در داخل دروازه)
هر گاه توپ بطور كامل از خط دروازه (بين دو تيرك دروازه ) عبور
كند و اين عمل با پا انجام گرفته شده باشد (نه با دست يا بازوي بازيكن
حمله كننده ) گل م حسوب مي شود . هر تيمي كه گل بيشتري وارد دروازه
كند برنده محسوب مي شود . اگر هيچ گلي ردوبدل نشود يا تعداد
گل هاي هر دو طرف يكسان باشد مسابقه مساوي اعلام مي گردد.
-12 خطاها
تمام خطاهاي فني ، فردي و بي انضباطي مورد توجه قرار مي گيرند.
12-1 ) اگر بازيك ني 5 خطا مرتكب بشود (در دو نيمه ) از بازي اخراج
ميشود اين بازيكن از زمين بيرون مي رود و بازيكن ديگري جايگزين او
مي شود.
12-2 ) اگر دروازه بان بيش از 6 متر از محوطه اي كه براي فعاليت او
دورتر به فعاليت بپردازد (Goal kooper’s area) تعيين شده است
دخالت در بازي محسوب مي شود و يك ضربه خطا به تيم مقابل داده
مي شود.
12-3 ) در هر نيمه حداكثر تعداد خطاهاي يك تيم سه خطا مي باشد كه
در اينصورت بايد ديوار دفاعي تشكيل بدهند . از خطاي چهارم به بعد به
٢٠
تيم مقابل ضربه هاي آزاد ( بدون ديوار دفاعي تيم خطا كرده ) داده
مي شود. اين ضربه ها از 9 متر زده مي شوند. پنالتي دوم
12-4 ) هر ورزشكاري كه به چشم بندش دست بزند مرتكب يك خطاي
فردي شده است.
12-5 ) تيمي كه سه خطا مرتكب شده است با هر خطا يك پرتاب جريمه
مي شود، از 4 خطا به بالا و براي هر خطايي كه از اين به بعد مدير
يا هر يك از اعضاي نيمكت ذخيره (Guides) راهنمايان ، (manager)
مرتكب شوند به پنالتي دوبل جريمه مي شوند.
خطاها بطور كلي به سه دسته تقسيم مي شوند:
الف – خطاهاي تكنيكي
ب – خطاهاي فردي
ج – خطاهاي انضباطي (بي تربيتي)
الف) خطاهاي فني
از نظر ايمني ، وقتي بازي كني دنبال توپ است يا با توپ بازي مي كند بايد
من يا كلمه اي شبيه اين را طوري بگويد كه به گوش « Mine » كلمه
سايرين برسد . اگر بازيكني اين كلمه را نگويد يك خطاي فني محسوب
مي شود، اما در مجموع خطاهاي تيمي قرار نمي گيرد . البته داور اول
اخطار مي دهد و در مرحله بعدي جريمه مي كند.
همچنين اگر بازيكني در حين بازي ، سرش را طوري پايين بياورد كه براي
بازيكن حريفش خطري محسوب بشود، و اين كار خطا در مجموع
٢١
خطاهاي تيم قرار نمي گيرد . خطاهاي زير خطاهاي فني محسوب مي
شوند، بشرط آنكه بازيكن آنها را عمداً انجام بدهد:
الف – لگد زدن به حريف (يا اگر بازيكني سعي كند به حريف لگد بزند).
ب – پشت پا زدن به حريف ، با دو زانو به حريف زدن، چه از جلو و چه از
عقب.
ج – با پا يا دست حريف را هل دادن.
د – مانع ايجاد كردن در برابر حركت حريف به شكل خطرناك.
ه – با دو پا روي توپ رفتن ( يا به سراغ توپ رفتن).
و – كنترل يا متوقف كردن توپ با دست . فقط دروازه بان ، آنهم در
محوطه دروازه حق دارد با دست توپ را بگيرد.
ز – توپ را به طرف تور بردن و نگاه داشتن.
ح – در هر بازي كه عمل خشني بدون سوء نظر در آن انجام بگيرد ولي
باعث خطر براي حريف مقابل بشود خطا محسوب مي شود.
ط – مانع ايجاد كردن در برابر دروازه بان يا حمله كردن به او زماني كه
توپ در دست دروازه بان است.
تصميم در مورد جرايم
از نقطه اي كه خطاهاي مذكور صورت گرفته است به تيم مقابل يك
ضربه آزاد داده مي شود .اگر خطا در محوطه جريمه انجام گرفته است به
تيم مقابل يك پنالتي داده مي شود.
ب) خطاهاي فردي
٢٢
خطاهاي زير خطاهاي فردي محسوب مي شوند:
الف – وقتي دروازه بان در موقعيتي قرار دارد كه بايد بازي كند ، پس از
دريافت توپ فقط بايد 4 ثانيه توپ را در دستش نگه دارد.
ب – وقتي توپ روي زمين است نبايد آنرا نگه دارد يا مانع حر كت آن
بشود.
ج – در موارد زير بيش از 4 ثانيه نبايد توپ را نگه دارد : شوتهاي آزاد،
پنالتي ها، پنالتي هاي دوبل، پرتاب و كرنر.
د – بر هم زدن سكوت ، زيرا فوتبال نابينايان به حداكثر سكوت براي
خوب اجرا شدن بازي و راهنمايي ورزشكاران نياز دارد.
و – نگاه داشتن توپ بين دو پا.
ز – ايجاد سد و مانع در برابر ديد يا حركت دروازه بان.
تصميم در مورد جرايم
اگر تيمي مرتكب خلاف شود توپ به تيم مقابل داده مي شود تا از
نقطه اي كه تخلف انجام گرفته است يك پرتاب آزاد (شوت آزاد ) انجام
گيرد. اگر خطا در محوطه جريمه انجام گرفته باشد، شوت آزاد از 6 متري
خط محوطه ، نزديك به نقطه اي كه خطا انجام گرفته است زده مي شود.
ج ) خطاهاي انضباطي
خطاهاي زير خطاهاي انضباطي محسوب مي شوند، چه از طرف بازيكنان
صورت بگيرند چه از طرف افرادي كه روي نيمكت ذخيره نشسته اند .
(مدير، كمك مدير، فيزيوتراپ، پزشك و راهنمايان):
٢٣
الف – اعتراضات مكرر.
ب – تجاوز از نقطه راهنمايي.
ج – بي احترامي نسبت به تصميمات داوران.
د – تمام كارها و اعمالي كه از نظر داوران يا وقت نگه دار پيشرفت بازي
را به خطر مي اندازد.
تصميمات
اگر به عقيده داوران ، بازيكني كه داراي موقعيت گلزني است و در حال
حركت به طرف دروازه مي باشد توسط بازيكن ديگر عمداً و از طريق غير
قانوني مانعي در برابرش ايجاد شود، بازيكن خطاكار بايد از بازي اخراج
شود. اگر بازيكني به غير از دروازه بان، در محوطه جريمه تيم خودش
عمداً با دست توپ را كه به طرف دروازه مي رود كنترل كند ب ايد از
بازي اخراج شود . بازيكن اخراجي ديگر در اين مسابقه نمي تواند شركت
كند و حق نشستن بر روي نيمكت ذخيره ها را ندارد تا 5 دقيقه بعد از
چنين اخراجي اين تيم حق ندارد از ذخيره هاي روي نيمكت براي
تكميل تعداد بازيكنان استفاده كند . مگر آنكه قبل از آنكه 5 دقيقه به پايان
برسد گلي ردوبدل بشود در اينصورت طبق قوانين زير عمل مي شود:
الف – اگر تيمي كه تعدادش كامل است با تيمي كه تعدادش 4 نفر است
مسابقه مي دهد و يك گل را تصاحب مي كند در اينصورت تيم چهار نفره
مي تواند از ذخيره ها استفاده كند.
٢٤
ب – اگر هر دو تيم چهار نفره ه ستند و يك گل ردوبدل مي شود، هر دو
تيم مي توانند از ذخيره ها استفاده كنند و تعداد افراد تيمشان را به 5 نفر
برسانند.
ج – اگر يك تيم پنج نفره و تيم ديگر 3 نفره هستند يا يك تيم چهار نفره و
تيم مقابل 3 بازيكن دارد در صورت گل زدن تيم پر جمعيت تر، تيمي كه
سه بازيكن دارد مي تواند فقط از يك ذخيره استفاده كند.
د – اگر هر دو تيم با سه بازيكن مسابقه مي دهند و يك گل ردوبدل مي
شود هر دو تيم مي توانند تعداد بازيكنان خود را به 4 نفر برسانند.
ه – اگر تيمي كه جمعيت كمتر دارد صاحب گل بشود، هيچيك از تيم ها
نمي توانند از بازيكنان ذخيره استفاده كنند.
داور وقت نگه دار موظف است زمان 5 دقيقه از اجراء كند و در
صورت غيبت وي اين وظيفه بعهدة كمك داور مي باشد . بازيكني كه به
جاي بازيكن اخراجي وارد زمين مي شود بايد براي ورود به زمين از داور
اصلي اجازه بگيرد و فقط زماني حق ورود به زمين را دارد كه توپ در
جريان نباشد.
-13 شوتهاي (ضربه هاي) آزاد
كاملاً نابينا ) ، شوتهاي آزاد در تمام موارد ) B براي نابينايان كلاس 1
مستقيم هستند .(كه ممكن است مستقيماً وارد دروازه بشوند ) وقتي يك
بازيكن مي خواهد يك شوت آزاد بزند ، تمام بازيكنان تيم حريف بايد
حداقل 5 متر از توپ فاصله داشته باشند اين فاصله تا زماني كه بازيكن
٢٥
شوت نزده است و توپ به جريان نيفتاده است ادامه مي يابد . وقتي توپ
به اندازه محيط خودش حركت كند (براثر شوت بازيكن ) اصطلاحاً آنرا
در جريان افتاده مي گويند.
اگر يكي از بازيكنان تيم حريف مو قع شوت زدن فاصله اش با توپ
كمتر از 5 متر باشد داور مي تواند از بازيكن زننده شوت بخواهد كه
دوباره شوت زدن را تكرار كند.
موقع شوت زدن ، توپ بايد حالت سكون كامل داشته باشد بازيكني كه
شوت زده است ديگر نمي تواند پا به توپ بزند تا اينكه يكي ديگر از
بازيكنان با آن توپ تماس برقرار كند.
تصميم در مورد جرايم
الف – اگر بازيكني كه شوت آزاد را زده است قبل از تماس بازيكن ديگر
با توپ ضربه بزند يك ضربه آزاد به تيم مقابل آن بازيكن داده مي شود
.اگر اين خطا در محوطه جريمه (پنالتي) انجام بگيرد به تيم مقابل يك
پنالتي داده مي شود كه بايد از 6 متري آنرا بزند.
ب – تيمي كه بايد ضربه آزاد را بزند اگر بيش از 4 ثانيه بعد از دستور داور
معطل كند، ضربه مستقيم آزاد به تيم مقابل داده مي شود.
-14 شمارش خطاها(جمع بندي خطاها)
14-1 ) منظور از شمارش (جمع بندي ) خطاها همان است كه در قانون 12
بيان شد . اگر تيمي جمعاً مرتكب سه خطا بشود فقط ضربه هاي آزاد
٢٦
مستقيم به تيم مقابل داده مي شود . بدون توجه به نوع خطايي كه مرتكب
شده است ممكن است يكي از اين ضربه ها منجر به گل بشود.
14-2 ) در هر نيمه سه خطاي اول هر تيم جزو خطاهاي انجام شده (پايان
يافته) هر تيم تلقي مي شود.
14-3 ) در موقع انجام شوتهاي (ضربه هاي ) آزاد تيم مقابل (براي سه
خطاي اول) يك ديوار دفاعي تشكيل مي دهند.
14-4 ) براي خطاي چهارم به بعد تيم مقابل حق ندارد ديوار بسازد.
الف – به غير از دروازه بان و كسي كه مي خواهد شوت بزند، كه نام
(شمارة آنها ) بايد مشخص بشود ساير بازيكنان بايد پشت خط فرضي به
موازات توپ و خارج از محوطه جريمه بايستند.
ب – دروازه بان بايد در محوطه دروازه باقي بماند.
ج – بازيكن هاي تيم حريف بايد با توپ 5 متر فاصله داشته باشند و حق
ندارند دور بازيكني كه مي خواهد شوت آزاد بزند حلقه بزنند . تا زماني
كه توپ به اندازه محيط خودش روي زمين حركت نكرده است هيچ
بازيكني حق ندارد از جاي خود حركت كند.
د – بازيكني كه ضربه آزاد را مي زند بايد آنرا بسوي دروازه نشانه گيري
كند و حق ندارد توپ را به هم بازي خود بدهد.
ه – بعد از ضربه زدن به توپ (شوت آزاد ) تا زماني كه دست دروازه بان
به آن نخورده است يا با تير دروازه تماس نگرفته است يا از زمين بيرون
نرفته است هيچ بازيكني حق ندارد با آن تماس بگيرد.
٢٧
و – ضربه مستقيم نبايد كمتر از فاصله 6 متري زده شود (حداقل فاصله بايد
6 متر تا خط دروازه باشد) به قانون الف بند 8 مراجعه شود .
اگر خطايي انجام بگيرد كه جريمه آن يك ضربه آزاد غير مستقيم باشد
(در داخل محوطه جريمه ) اين ضربه بايد از 6 متري خط دروازه و در
نقطه اي كه بسيار نزديك به محل خطا باشد زده شود.
ز – بعد از خطاي سوم يك تيم اگر يكي از بازيكنان آن تيم در زمين
حريف يا در زمين خودش در منطقه اي كه به موازات خط فرضي است و
ازنقطه پنالتي دوم مي گذرد ، دچار خطا در 9 متري خط دروازه صورت
بگيرد ضربه آزاد بايستي از نقطه پنالتي دوم زده بشود .مكان نقطه پنالتي
1 مشخص شده است (در صفحات آينده ) و ضربه آزاد - دوم در قانون 5
بايد بر اساس قانون 4 اين بخش انجام بگيرد.
ح – اگر بازي به وقت اضافي بكشد، هر چه خطا در نيمه دوم بازي انجام
گرفته است به حساب آورده مي شود و با خطاهايي كه در وقت اضافي
انجام مي گيرد جمع مي شوند.
تصميم در مورد جرايم
الف – اگر ضربه آزاد منجر به گل نشود و تيم مدافع دچار خطا ب شود
دوباره يك ضربه آزاد ديگر به تيم داده مي شود.
ب – اگر هر يك از بازيكنان حمله كننده دچار خطا بشوند (به غير از فرد
شوت زننده ) و شوت آزاد منجر به گل شود آن گل قبول نيست و شوت
مجددي بايد زده شود.
٢٨
ج – اگر بعد از آنكه توپ به جريان افتاد بازيكني كه شوت آزاد را زده
است خطا بكند يك ضربه آزاد به تيم مقابل داده مي شود . اين ضربه از
همان نقطه اي كه خطا انجام گرفته است زده مي شود.
-15 پنالتي
پنالتي را بايد از نقطه پنالتي زد، قبل از آن تمام بازيكنان به غير از
بازيكني كه بايد ضربه پنالتي را بزند و دروازه بان بايد در زمين ولي بيرون
از نقطه جريمه (پنالتي) و در فاصله 5 متري نقطه پنالتي بايستند . دروازه
بان بايد روي خط دروازه بدون آنكه حركت كند بايستد . بعد از آنكه
زننده ضربه پايش به توپ خورد دروازه بان مي تواند حركت كند .
بازيكن پنالتي زن ضربه را به طرف دروازه مي زند ول ي تا زماني كه پاي
بازيكن ديگر به آن نخورده است حق ندارد با توپ تماس بگيرد .در زمان
زدن ضربه پنالتي ، ضربه پنالتي ممكن است مستقيماً داخل دروازه بشود.
در زمان زدن ضربه پنالتي در طول مدت بازي (وقت قانوني ) يا در
وقت اضافي اگر قبل از اصابت توپ به تيركهاي ع مودي دروازه يا تير
بالاي دروازه يا تماس دروازه بان با توپ يكي از بازيكنان به آن مجدداً
ضربه بزند و آن ضربه منجر به گل بشود آن گل امتيازي محسوب
نمي شود البته به شرط آنكه خطاي ديگري صورت نگيرد.
تصميم در مورد جرايم
اگر در مورد بالا خطايي انجام بگيرد بشكل زير عمل مي شود:
٢٩
الف – اگر خطا از طرف تيم دفاع كننده صورت بگيرد ولي گل نشده باشد
مجدداً پنالتي زده مي شود.
ب – اگر خطا از طرف تيم پنالتي زن صورت گرفته باشد به غير از بازيكني
كه بايد پنالتي را بزند اگر ضربه خطا منجر به گل بشود امتيازي محسوب
نمي شود و پنالتي بايد مجدداً زده بشود.
ج – اگر بازيكني كه بايد پنالتي را بزند مرتكب خطا شود ، بعد از به
جريان افتادن توپ يك ضربه آزاد غير مستقيم به تيم حريف داده مي شود
كه اين ضربه از نقطه پنالتي زده مي شود.
-16 پرتاب
هر گاه توپ از بالاي تور كناري زمين عبور كند توپ را از همان نقطه
اي كه به خارج رفته است با دو دست به داخل زمين پرتاب مي شود
پرتاب توپ به هر جهتي مي تواند انجام بگيرد و بايد بوسيله بازيكن
مخالف تيمي كه آخرين بار توپ با پاي او تماس گرفته است انجام بگيرد.
بازيكني كه توپ را پرتاب مي كند بايد روب روي زمين بازي بايستد و
يك پايش با زمين بازي تماس داشته باشد براي پرتاب از هر دو دست
استفاده مي شود دو دست را از پشت سر بايد بطرف جلو آورد زاويه ها را
بايد رعايت كرد و دست ها بايد با توري تماس پيدا كنند.
الف - اگر پرتاب كننده توپ را به طرز صحيح پرتاب نكند پرتاب به تيم
مقابل داده مي شود.
٣٠
ب – اگر پرتاب از محلي انجام بگيرد كه از آن مكان توپ به بيرون
توري ها نرفته است يك پرتاب به تيم مقابل داده مي شود.
ج – اگر پرتاب بيش از 4 ثانيه طول بكشد يعني لحظه اي كه پرتاب كننده
توپ را براي پرتاب در دست گرفته است تا زمان پرتاب بيش از 4 ثانيه
طول بكشد پرتاب به تيم مقابل داده مي شود.
د – اگر پرتاب كنندة توپ قبل از آنكه توپ با پاي بازيكن ديگري تماس
بگيرد پا به توپ بزند يك پرتاب به تيم مقابل داده مي شود.
-17 پرتاب هاي دروازه بان
دروازه بان فقط مي تواند در محوطه دروازه حركت كند (اين محوطه 5
متر طول و 2 متر عرض دارد) اگر موقع پرتاب توپ يك پايش را از اين
محوطه كاملاً بيرون بگذارند (در حين پرتاب) خطا محسوب مي شود و
يك پنالتي به تيم مقابل مي دهند.
17-1 ) اگر توپ بدون تماس با زمين يا بازيكن ، از خط ميانه عبور كند
داوران يك ض ربه مستقيم به تيم مقابل مي دهند اين ضربه از هر نقطه خط
ميانه مي تواند زده شود.
17-2 ) اگر توپي را كه دروازه بان پرتاب مي كند در محوطه دروازه
خودش يا در محوطه جريمه با پاي يكي از بازيكنان دو تيم تماس پيدا
كند دروازه بان بايد دوباره توپ را پرتاب كند.
17-3 ) اگر بعد از آنكه توپ به جريان افتاد يكي از بازيكنان توپ را به
دروازه بان برگرداند و دروازه بان آنرا لمس يا كنترل كند يك ضربه آزاد
٣١
مستقيم به تيم مقابل داده مي شود اين ضربه از همان مكاني زده مي شود
كه بازيكن توپ را براي دروازه بان شوت كرده است.
-18 ضربه كرنر
هر گاه در زمان عبور توپ از خط دروازه ، تيم مدافع آنرا رد كند (از
خط دروازه دوركند ) يك كرنر به تيم مقابل داده مي شود ضربه كرنر از
يك متري خط كناري دروازه و از كنار تور اطراف زمين زده مي شود
بازيكنان مدافع بايد در فاصله 5 متري توپ بايستند تا توپ به جريان
(1-2- بيفتد.(قانون 1
تصميم در مورد جرايم
الف – اگر كرنر بطور صحيح زده نشود آنرا بايد تكرار كرد.
ب – اگر كرنر زننده قبل از تماس ساير بازيكنان دوباره پايش با توپ
تماس بگيرد (يك ضربه آزاد مستقيم به تيم مقابل داده مي شود ) اين ضربه
از نقطه اي زده مي شود كه خطا انجام گرفته است.
ج – اگر فرد كرنر زننده بيش از 4 ثانيه معطل كند داور توپ را از او
مي گيرد و به تيم مقابل داده مي شود . تيم مقابل يك ضربه آزاد مستقيم
از نقطه كرنر مي زند.
٣٢
ضميمه يك
برگزاري مسابقات انتخابي
دستور العمل پنالتي زدن
شرايط زير د ر مورد انتخاب تيم برنده از طريق پنالتي زدن است .
پنالتي زماني زده مي شود كه دو تيم با نتيجه مساوي مسابقه را به پايان
رسانده باشند.(به جاي قرعه كشي)
شرايط پنالتي زدن به شرح زير مي باشد:
الف – داور اصلي يكي از دو دروازه را براي پنالتي انتخاب مي كند.
ب – براي آنكه مشخص شود اول كدام تيم پنالتي بزند شير يا خط مي
كنند.
ج – 5 بازيكن از هر تيم براي زدن پنالتي انتخاب مي شوند پنالتي به طور
متناوب زده مي شود يعني تيم (الف) يك پنالتي مي زند و بعد تيم (ب)
يك پنالتي مي زند كاپيتانهاي تيم ها اسامي كساني را كه بايد ضربه پنا لتي
را بزنند به داور مي دهد.
د – اگر بعد از 5 ضربه هر دو تيم بطور مساوي گل بزنند يا هيچكدام گل
نزنند دوباره ضربه هاي پنالتي زده مي شود . به محض اينكه يك تيم
تعداد امتيازش از ديگري بيشتر شد برنده محسوب مي شود.
٣٣
ه – پنالتي هاي اضافي را بازيكناني بايد بزنند كه در دوره اول پنالتي نزده
اند وقتي افراد باقيمانده همه ضربه پنالتي زدند (اگر برنده مشخص نشد )
دوباره همان افراد اول ضربه ها را مي زنند.
و – بازيكن اخراجي حق ضربه زدن را ندارد.
(B و 1 B و 2 B ز – دروازه بان ها حق پنالتي زدن را ندارد.( 3
ح – موقع زدن پنالتي ها، با زيكنان بايد در نيمه ديگر زمين كه پنالتي زده
نمي شود مستقر بشوند كمك داور بايد دقت كند تا موقع ضربه زدن اين
قانون مراعات شود.
FIFA و پذيرش قوانين IBSA مسايل عمومي
باشند. IBSA تمام مسابقات بين المللي بايد با تصويب و زير نظر سازمان
-1 سيستم صوتي
1-1 ) وسايل صوتي بايد نزديك ميز كنترل باشند و با آنها اطلاعات لازم از
قبيل اتمام بازي ، كليه وقايع ، موقعيت ها يا تغييراتي كه در طي مسابقه
صورت مي گيرد تصميمات داوران و ساير مسايل مربوط به مسابقه به اطلاع
افراد رسانده شود.
٣٤
1-2 ) داوران بايد بوسيله بلند گو از حضار بخواهد كه سكوت را رعايت
كنند.
-2 زمين بازي
باشند (Safety zone) تمام زمين هاي بازي بايد داراي منطقه بي خطر
اين منطقه بايد حداقل داراي 3 متر عرض باشد و در اطراف زمين قرار
دارد هيچ وسيله يا مانع ساختماني نبايد جلوي اين منطقه باشد اگر عرض
از 3 متر كمتر باشد بايد ساير مسايل ايمني و سلامتي بازيكنان را مدنظر
قرار داد.
-3 وظايف راهنما
راهنما موظف است مسووليت خود را با كمال احتياط انجام بدهد
بطوريكه راهنمايي او در كار ورزشكار هيچگونه دخالتي محسوب نشود.
3-1 ) مدير (سرپرست)
سرپرست تيم بايد روي نيمكت ذخيره ها بنشيند از اين مكان مي تواند
بازي را دنبال كند بهترين مكان براي نيمكت ذخيره ها نزديك وسط
زمين است.
3-2 ) راهنماي پشت دروازه
راهنمايي كه پشت دروازة تيم مقابل مي ايستد موظف است افراد تيم
خود را راهنمايي كند بهترين زمان براي راهنمايي بازيكنان زماني است
كه بازيكنان به يك سوم آخر زمين مي رسند و به دروازة تيم حريف
يورش مي برند.
٣٥
اين راهنما نمي تواند به زمين بازي نزديك بشود و به هيچ وجه حق
اعتراض نسبت به تصميمات داور ندارد او مي تواند با يك روش صوتي
مكان تيركهاي دروازه را قبل از شوت كردن توپ به بازيكن بگوي د
(راهنمايي كند).
3-3 ) دروازه بان و راهنمايي
دروازه بان هر تيم مي تواند در يك سوم اول زمين تيم خود را براي
دفاع راهنمايي كند با اجازة داور او حتي مي تواند در زماني كه توپ
راكد است همبازيهاي خود را براي زدن ضربات ، آزاد پنالتي دوبل و
تشكيل ديوار دفاعي راهنمايي كند.
-4 داوران
وظيفه داوران بوجود آوردن فضايي است براي بازي دو تيم 5 نفره كه
ارزش تماشا كردن داشته باشد . همچنين داوران موظفند از بازيكنان
بخواهند كه قوانين را مد نظر داشته باشند . اين كار بايد طوري صورت
بگيرد كه منجر به دخالت كار بازيكنان با متوقف كر دن دايمي مسابقه
نشود . سوت زدن مرتب بطوريكه باعث بوجود آمدن يك
بشود، باعث رنجش بازيكنان و تماشاچيان و درخشش « كنسرت سوتي »
بازي را كم مي كند.
-5 جرايم و خطاها
استفاده از كارتهاي زرد (به عنوان اخطار ) و قرمز (به عنوان اخراج ) بدون
شك در جلوگيري از تخلفات فردي و تيمي بسيار موثر است.
٣٦
( Automatic suspensien) 5-1 ) در شرايط زير از تعليق خودكار
استفاده مي شود اين افراد، يعني بازيكن ، سرپرست تيم (مدير ) راهنما ،
كمك سرپرست ، پزشك يا فيزيوتراپ ممكن است بشكل زير جريمه
بشوند:
الف – يك كارت قرمز: جريمه براي تعليق در يك مسابقه
ب – سه كارت زرد: جريمه براي تعليق در يك مسابقه
اين تعليق ها بدون توجه به اينكه مقامات بعدي در كميته مسابقه چه
تصميمي در مورد خطاكار مي گيرد داده مي شود . (به همين جهت تعليق
خودكار ناميده مي شود).
5-2 ) تعداد كارتهاي زردي كه در هر مسابقه داده مي شود فقط براي
همان مسابقه اعتبار دارد.
5-3 ) در هر مسابقه ، اگر كارت قرمز بعد از چند كارت زرد داده شود در
شمارش كارت زرد تأثيري ندارد.
5-4 ) اگر در مسابقه اي به يكي از افراد تيم (هيأت تيم ) سه كارت زرد و
يك كارت قرمز داده شود آن فرد حق شركت د ر دو مسابقه بعدي را
ندارد.
5-5 ) هر تيمي كه دست به يك عمل غير قانوني
بزند، به شكل زير جريمه مي شود: ( an Irregular foshion)
الف – امتيازات او خود به خود از بين ميرود و به امتيازات تيم مقابل
افزوده مي شود.
٣٧
ب – در صور ت قرعه كشي ، اگر برنده بشود امتياز دو به تيم مقابل داده
مي شود.
5-5-1 ) اگر موارد زير پيش بيايد اصطلاحاً مي گويند غير قانوني در ليست
قرار گرفته است.
الف – هر گاه فردي به موقع ثبت نام نكرده باشد يا در زماني كه
مي بايست اسمش داده شود اين كار را انجام نداده است.
ب – وقتي به بازيكن يا فردي كارت زرد يا قرمز داده اند ولي اسمش در
ليست اسامي قرار دارد.
در ليست اسامي قرار مي گيرد. B و 3 B ج – وقتي نابينايي از گروه 2
د – هر نوع تنظيم غلط (نادرست يا ناصحيح ) ليست اسامي از طرف
سرپرست ، كمك سرپرست ، پزشك يا فيزيوت راپ و راهنما باعث از دست
رفتن امتيازات تيم مختلف و افزايش امتيازات تيم مقابل مي شود.
ه – در صورتي كه هر دو تيم نتوانند تعداد حداقل بازيكنان قانوني را
براي ادامه بازي ليست كنند (معرفي كنند ) هر دو تيم بازنده محسوب مي
شوند.
-6 كميته برگزاري مسابقات
كميته برگزاري مسابقات مي تواند براي تعيين تيم برنده در يك مسابقه
نيمه نهائي يا نهائي ، كه هر دو داراي امتياز مساوي هستند، سه پنالتي براي
هر تيم تعيين كند.
٣٨
6-1 ) اينگونه تعيين برنده شدن تا زماني به كار برده مي شود كه تساوي تا
4 بار انجام بگيرد يعني 4 بار پنالتي بزنند و نتيجه مساوي بشود براي مرتبه
پنجم به بعد بشكل زير تصميم گيري مي كنند:
-1 معدل مخصوص
-2 تفاضل گل
-3 تعداد گلهاي زده
-4 تعداد گلهاي خورده
- 6-2 ) اين تعداد فقط براي مرتبه پنجم به كار برده مي شود ( به قسمت 1
6 مراجعه شود) و در قرعه كشي براي دسته بندي مقامها تأثيري ندارد.
كميته فرعي فوتبال نابينايان
فدراسيون جهاني ورزشاي نابينايان
( FIFA) فدراسيون جهاني فوتبال
قوانين براي فوتبال نابينايان كه موافق وضعيت افرادي است كه ضايعات
بينايي دارند.
B و 3 B كلاسهاي پزشكي 2
قابل پذيرش IBSA دارد و براي FIFA قوانين اين دسته همانهاست كه
مي باشد.
٣٩
-1 در برابر انعكاس نور خورشيد با ساير نورها كه ممكن است بر
روي زمين بيفتد و مي تواند بر روي مسابقه اثر بگذارد بايد محافظ
وجود داشته باشد.
و يا حتي كاملاً بينا ( B و 3 B -2 دروازه بان مي تواند از دسته ( 2
باشد دروازه بان از 6 متري دروازه آن طرفتر نمي تواند برود . اگر
دروازه بان از 6 متري حدود خود تجاوز كند كار او يك خطاي
تيمي و يك خطاي فردي محسوب مي شود و به تيم مقابل يك ضربه
آزاد داده مي شود. اين ضربه درست از نقطه اي كه دروازه بان خطا
را انجام داده است زده مي شود . اما شرط اصلي آن است كه تيم
(14- مقابل پنج خطايي نشده باشد.( 3
2-1 ) دروازه بان هيچگاه نبايد خارج از محوطه (محدودة) خودش بيرون
بيايد.
2-2 ) به هيچ وجه ، دروازه بان نبايد پنالتي بزند.
-3 نور بايد در تمام سطح زمين يكسان باشد شدت نور بايد يكسان
باشد.
-4 توپ مسابقه مي تواند به رنگ سفيد و سبز يا نارنجي يا حتي
رنگهاي ديگر باشد (هر رنگي كه بازيكنان با آن راحت تر بازي
ميكنند).
-5 هر بازيكني كه جمعاً در دو نيمه مرتكب 5 خطاي فردي بشود از بازي
و بايد زمين را ترك كند و ( shall be disqualified) اخراج مي شود
بازيكن ديگري به جاي او به زمين بيايد.

©کلیه حقوق خبری و تصویری سایت متعلق به سایت فدراسیون نابینایان جمهوری اسلامی ایران می باشد.

arrow icon    arrow icon