فدراسيون بين المللي ورزشهاي نابينايان (IBSA) در سال 1981 به عنوان يك سازمان غير انتفاعي در پاريس تأسيس گرديد. موقعيت آن به عنوان يك هويت قانوني در سال 1985 همزمان با پذيرش اولين قانون مربوطه (آيين نامه ها) طي مجمع عمومي برگزار شده درHurdal‌ نروژ رسميت يافت اين آيين نامه ها در پنجمين مجمع عمومي كه در ژوئن 1997 در كازابلانكاي مراكش برقرار شد تجديد نظر گرديد.
IBSA يك فدراسيون بين المللي براي افراد معلول ICC (كميته همكاري بين المللي سازمانهاي ورزشي جهاني براي افراد معلول) بوده كه در حال حاضر IPC (كميته بين المللي پارالمپيك) به عنوان بزرگترين سازمان كنترل كننده امور معلولين در سطح جهان جانشين آن گرديده و بنابراين IBSA به صورت يك عضو بلامنازعه IPC در آمده است .
اين فدراسيون توسط IOC (كميته بين المللي المپيك) و اتحاديه جهاني نابينايان طبق قطعنامه 9202 مصوبه سومين مجمع عمومي قاهره در سال 1992 به رسميت شناخته شده است . فعاليتهاي آن براساس اصول منشور تربيت بدني
و ورزشهاي بين المللي مصوبه UNESCO در سال 1978 انجام مي گيرد.
فعاليتها و مسابقات سازمان ورزش بخشي از اهداف اساسي IBSA مي باشد كه مجموعه هاي فني و پزشكي گوناگون فدراسيون هماهنگي آن را به عهده دارند.
برنامه اقدامات آن كه در چهارمين مجمع به تصويب رسيده بود، در پيشينه فدراسيونهاي كشورهاي محل استقرار ثبت گرديد. همچنين متعاقب آن درخواست اعلام وضعيت خيريه ( و يا چيزي شبيه به آن) با هدف پذيرفته شدن در يك سيستم مالياتي از طريق معافيت و يا كاستن ماليات انجام گرفت كه ترويج همكاري و پشتيباني از ابتكار خصوصي IBSA را به همراه داشت.

اهداف
برنامه اقدام كوتاه مدت و ميان مدت ما كه در سال 1997 در مراكش به تصويب رسيده است عمدتاً حول اهداف زير مي باشد.

1-يكپارچگي سازماني
هدف آن است كه IBSA به صورت سازماني درآيد كه حضور و رسميت بين المللي آن به علت ويژگي مأموريتي كه به عهده دارد تا آنجائيكه ممكن است گسترش يابد.

2-كشورهاي داراي اولويت بالا
كميته اجرايي اولويت را به كشورهايي خواهد داد كه در آن ورزشهاي نابينايان هنوز توسعه پيدا نكرده و يا به سطح حداقل و كافي نرسيده است.

3-برنامه ارتباطات
طرح توسعه و بهبود عملكرد ، اهداف و فعاليتهاي IBSA براي مدت مورد نظر تهيه شده تا اينكه تصوير عمومي فدراسيون با اهميت اهداف آن به عنوان بالاترين سازمان جهاني ارتقاء دهنده ورزشهاي نابينايان و كم بينايان مطابقت كند.

4-تأمين بودجه
نبودن منابع مالي ,كميته اجرائي را به سمت پذيرش طرحي براي يافتن اين گونه منابع صرف نظر از اينكه سرمايه و يا تجهيزات باشد ، سوق داده است تا بدين وسيله IBSA موقعيتي پيدا كند كه قادر باشد فعاليتها و اقداماتي را كه به عهده مي گيرد، تأمين مالي نموده و به انجام برساند.

5-عادي سازي و كسب اعتبار
IBSA سعي خواهد نمود ورزشي را كه نمايندگي آن را به عهده دارد و به طور كلي در دنياي ورزش پذيرفته شده به رسميت بشناسد .

6-هويت و روابط سازماني
در خصوص ارتباط با ساير سازمانها ، IBSA تلاش خواهد كرد كه استقلال مديريتي و احترام به ويژگي ورزش مورد نمايندگي خود را حفظ نمايد.

7-پرسنل فني و برنامه هاي آموزشي
IBSA بر توسعه برنامه هاي آموزشي متخصصين تأكيد ويژه اي داشته و در رشته هاي مختلف از آن به عنوان يك فرمول جهت ارتقاء فنون و افزايش اشتياق به رقابت در بين ورزشكاران و افراد عادي بهره مي گيرد.

»1- تاريخچه ورزش نابينايان و كم بينايان در ايران «
ورزش نابينايــــان و كم بينايان در ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي رسماً فعاليت خود را آغاز كرد و در اين زمان با تشكيل سميناري در تهران اهميت آغاز به كار رشته هاي مختلف ورزشي نابينايان احساس و در راستاي راه‌اندازي و ترويج و توسعه آن پيگيري‌هاي لازم آغاز شد.
با تأسيس فدراسيون ورزشــهاي جانبازان و معلولين در كشور ، ورزش نابينايان و كم بينايان نيز تحت پوشش اين فدراسيون قرار گرفت .
بخاطر شرايط خاص نابينايان و كم بينايان و قابليت‌هاي ورزشي اين عزيزان كه در رشته هاي مختلف از خود بروز دادند ، لازم بود امكانات ويژه‌اي براي اين قشر از جامعه كشورمان مهيا گردد .
در اولين اقداماتي كه در جهت ارتقاء سطح فعاليت ورزشي نابينايان و كم بينايان انجام گرفت ، ميتوان به پيشنهاد كميته ورزش نابينايان كشور به هيئت رئيسه فدراسيون ورزشهاي جانبازان و معلولين و رياست وقت سازمان مبني بر ضرورت دارا بودن استقلال عمل بيشتر اين كميته اشاره نمود ، زيرا آمار جذب نابينايان و كم بينايان ورزشكار رو به افزايش مي‌نمود و پيش بيني هاي لازم براي گسترش سطح فعاليت و اختيار عمل بيشتر اين كميته ورزشي لازم به نظر مي‌رسيد و لذا موضوع در شوراي عالي تربيت بدني سازمان مطرح و موافقت شد كه در اولين مرحله كميتة ورزش هاي نابينايان و كم بينايان فدراسيون به سطح نايب رئيسي فدراسيون در امور نابينايان ارتقاء يابد و كماكان در تشكيلات ورزشي جانبازان و معلولين كشور به فعاليت خود ادامه دهد.
از آن پس ورزش نابينايان و كم بينايان در ابتداي بزرگراه آزمونهاي پيش رو و اثبات لياقت خود در حفظ جايگاه بدست آمده و دسترسي به امكانات بيشتر قرار گرفت كه به حول و قوه الهي و با پيگيري‌هاي لازم , موضوع تشكيل هيئتهاي ورزشي نابينايان نيز مطرح كه مورد تصويب سازمان تربيت‌بدني قرارگرفت و به ادارات كل تربيت بدني استانها ابلاغ و به مورد اجرا گذارده شد.
در اين زمان ورزش نابينايان و كم بينايان جايگاههاي بايسته خود را در مراكز استانها بدست آورد و هدايت اين تشكيلات نوپا در دستور كار بخش امور ورزشي نابينايان و كم بينايان كشور قرارگرفت.
با تثبيت هرچه بهتر موقعيت ورزش نابينايان و كم بينايان ، موضوع آموزش رشته‌هاي مختلف ورزشي به منظور ارتقاء سطح آگاهي مربيان در اولويت قرار گرفت و در پي آن برنامه هاي مندرج در تقويم ورزشي ساليانه مربوطه افزايش يافت و در دهه اخير با برگزاري مستمر مسابقات در رشته‌هاي گلبال ، دووميداني ، وزنه برداري ، شنا ، كشـتي ، جودو ، شطرنج ؛فوتبال 5 نفره،دوچرخه سواری دونفره و. . . . قابليتهاي ورزشي اين عزيزان با رشد قابل توجهي مواجه و در سطح داخلي و همچنين برون مرزي نمايان گرديد و ورزشكاران غيور نابينا و كم بيناي كشورمان موفق شدند در برخي از رشته‌ها مانند وزنه برداري ، قدرت و توانايي خود را به رخ جهانيان كشيده و با حضور شايسته در مسابقات قهرماني جهان طي سنوات اخير فاتح بلامنازع سكوي نخست قهرماني در اين رشته گردند.
گستردگي سطح فعاليتهاي ورزشي اين عزيزان و افتخارات غرورآفرين ايشان در ميادين پرشور ورزشي داخلي و خارجي موجبات جلب نظر و تحسين مسئولين سازمان جهاني ورزشهاي نابينايان و كم بينايان موسوم به IBSA را فراهم نمود و لذا در سال 1378 ، منجر به تأسيس“فـــدراسيون ورزشهاي نابينايان و كم بينايان جمهوري اسلامي ايران” گرديد .

2- » تاريخچة فدراسيون ورزشهاي نابينايان و كم بينايان «


فعاليت رسمي اين فدراسيون از مهر ماه سال 1378 با ریاست آقای محمد حسن خداوردی آغاز شد . با تشكيل فدراسيون مستقل ورزشهاي نابينايان و كم بينايان , عضويت رسمي اين فدراسيون در سازمان جهاني IBSA پذيرفته شد و با توجه به سوابق اجرايي قابل‌توجه امور ورزشي نابينايان و موفقيت‌هاي حاصله در اين خصوص ، طي رايزني‌هاي بعمل آمده توسط سفارت محترم جمهوري اسلامي ايران در اسپانيا و با حمايت مجدد رئيس سازمان IBSA كه مركز آن در شهر مادريد كشور اسپانيا مي‌باشد ، مسئوليت “رياست منطقه آسيايي IBSA” تا پايان سال 2002 نيز به عهده آقای محمد حسن خداوردی رئیس وقت فدراسيون كشورمان واگذار شد .
آقایان محمد حسن خداوردی،علی اصغرهادیزاده و محمد رضارشیدی به ترتیب از سال 78 تا پایان خرداد 89 ریاست و سرپرستی فدراسیون را به عهده داشتند.
از اول تیر 89 تا نیمه اردیبهشت 92 دکتر محمد اسد مسجدی ریاست فدراسیون ورزشهای نابینایان وکم بینایان را عهده دار بودندو از 15 اریبهشت 92 تا 27 آذر 92 محمد رضا مظلومی به عنوان سرپرست فدراسیون نابینایان و کم بینایان را عهدا دار بودند و بعد ازانتخابات در آذر ماه تا کنون ایشان سکاندار ورییس فدراسیون نابینایان وکم بینایان است.
محمد رضا مظلومی از جانبازان 70 درصد و ازروشندلان نیز میباشد.©کلیه حقوق خبری و تصویری سایت متعلق به سایت فدراسیون نابینایان جمهوری اسلامی ایران می باشد.

arrow icon    arrow icon