نتایج دور دوم مسابقات بین المللی شطرنج جام فردوسی خراسان رضوی مشهد
جدولa
امید کریمی. ۱. عبدالهی. ۰
جدولb
رحیم زاده ۰/۵. جمشیدی ۰/۵
مشیر آبادی. ۰. بصیری. ۱
هدایت. ۰. سرکان از ترکیه. ۱
نادریان. ۰. وحدتیان ۱
قورچی بیگی. ۱ جعفری. ۰
جعفریان. ۱ خدابنده. ۰
نقوی. ۰. ایلیا ذریتی. ۱
صفایی ۰. راعی. ۱
رحیمی. ۰. کلانتری. ۱
دور سوم مسابقات بین المللی شطرنج جام فردوسی خراسان رضوی مشهد
هدایت صفر لطفی1
قورچی بیگی1 شالیپور صفر
نادریان1 وفایی صفر جعفریان صفر داودیان ۱
مشیر آبادی صفر جعفری ۱
صفایی1 نوروزیان صفر
نقوی1 موحد صفر
رحیم زاده صفر بلوریان رحیمی. ۰/۵. صیف الیدینی ۰/۵
جدولa
امید کریمی صفر تینگ بی بک از نپال ۱
نتایج دور چهارم مسابقات بین المللی شطرنج جام فردوسی خراسان رضوی مشهد
جدول a
امید کریمی ۱. تاروت تامیل مارال از ایرلند. ۰
جدول b
رحیم زاده. ۰/۵. گل خاتمی. ۰/۵
مشیر آبادی. ۱. صاحبی. ۰
صفایی. ۱. غفوریان. ۰
رحیمی. ۰ سخاوتی. ۱
جعفریان. ۱. جعفری. ۰
نادریان. ۰/۵. مظاهری. ۰/۵
قورچی بیگی. ۰. جاهدی. ۱
نقوی. ۰. امیری مهر. ۱
هدایت. ۰. مسعودی. ۱
دور پنجم این مسابقات امروز بعد از ظهر ساعت ۱۷ برگزار خواهد شد.

©کلیه حقوق خبری و تصویری سایت متعلق به سایت فدراسیون نابینایان جمهوری اسلامی ایران می باشد.

arrow icon    arrow icon