مجمع عمومي فدراسيون جهاني ورزش هاي نابينايان و كم بينايان «دکتر مصطفی بهرامی» از ايران را به عنوان رئيس كميته دو ومیدانی اين فدراسيون منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون نابینایان وکم بینایان ، اعضاي مجمع عمومي فدراسيون جهاني ورزش هاي نابينايان و کم بينايان تشکيل جلسه داده و به کانديداتوري دکتر مصطفی بهرامی ازايران براي کسب کرسي رياست کميته دو ومیدانی اين فدراسيون جهاني راي مثبت دادند.

بدين ترتيب مصطفی بهرامی بمدت 4 سال رییس جهانی کمیته دو ومیدانی فدراسیون نابینایان وکم بینایان شد.

گفتني است که کسب اين کرسي ارزشمند جهاني حاصل فعاليت ها و دست آوردهاي تحسين برانگيز تيم ملي دو ومیدانی نابينايان و کم بينايان مي باشد.

©کلیه حقوق خبری و تصویری سایت متعلق به سایت فدراسیون نابینایان جمهوری اسلامی ایران می باشد.

arrow icon    arrow icon