روتیتر خبر

نورمحمد آرخی در رقابتهای پرتاب وزنه کلاس F11 به عنوان ششم بسنده کرد.

لید خبر