با هدف بررسی برنامه‌های آتی و وارائه گزارش عملکرد فدراسیون در سه ماهه اول

جلسه هیات رئیسه فدراسیون نابینایان و کم بینایان برگزار می‌شود.

جلسه هیات رئیسه فدراسیون نابینایان و کم بینایان برگزار می‌شود.

⬅️🔷بیست و ششمین جلسه هیات رئیسه نابینایان و کم بینایان با حضور کلیه اعضاء برگزار می‌گردد.

🔷♻️به گزارش روابط عمومی فدراسیون نابینایان و کم بینایان، بیست و ششمین جلسه هیات رئیسه نابینایان و کم بینایان با حضور کلیه اعضاء ساعت 15 مورخ 15 تیرماه در محل فدراسیون برگزار می‌گردد.

⬅️🔷♻️دستور جلسه بیست وششمین نشست اعضای هیات رییسه به شرح ذیل است:

⬅️ارائه گزارش عملکرد سه ماهه اول فدراسیون در سال 1400
⬅️ارائه گزارش عملکردمالی منتهی به سال 1399
⬅️ارائه گزارش کمیته استعدادیابی و برنامه های پیش رو تا پایان 1400
⬅️ارائه ٱخرین گزارش در خصوص کسب سهمیه ورزشکاران پارالمپیکی

جلسه هیات رئیسه فدراسیون نابینایان و کم بینایان برگزار می‌شود.

بیست و ششمین جلسه هیات رئیسه نابینایان و کم بینایان با حضور کلیه اعضاء برگزار می‌گردد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون نابینایان و کم بینایان، بیست و ششمین جلسه هیات رئیسه نابینایان و کم بینایان با حضور کلیه اعضاء ساعت 15 مورخ 15 تیرماه در محل فدراسیون برگزار می‌گردد.

⬅️🔷♻️دستور جلسه بیست وششمین نشست اعضای هیات رییسه به شرح ذیل است:

⬅️ارائه گزارش عملکرد سه ماهه اول فدراسیون در سال 1400
⬅️ارائه گزارش عملکردمالی منتهی به سال 1399
⬅️ارائه گزارش کمیته استعدادیابی و برنامه های پیش رو تا پایان 1400
⬅️ارائه ٱخرین گزارش در خصوص کسب سهمیه ورزشکاران پارالمپیکی