حضور نمایندگان هیٲت ورزش‌های نابینایان و کم‌بینایان استان کردستان در دوره آموزشی دانشگاه فرایبورگ سوئیس

هیٲت ورزش‌های نابینایان و کم‌بینایان استان کردستان با حضور دو نماینده در دوره آموزشی رشته های ورزشی کودکان با آسیب بینایی در دانشگاه فرایبورگ کشور سوئیس حضور یافت.

حضور نمایندگان هیٲت ورزش‌های نابینایان و کم‌بینایان استان کردستان در دوره آموزشی دانشگاه فرایبورگ سوئیس هیٲت ورزش‌های نابینایان و کم‌بینایان استان کردستان با حضور دو نماینده در دوره آموزشی رشته های ورزشی کودکان با آسیب بینایی در دانشگاه فرایبورگ کشور سوئیس حضور یافت.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های نابینایان و کم‌بینایان ایران ، صاحب یوسفی و طاهره نجفی‌فرد به عنوان مدرس در سه رشته دوومیدانی، گلبال و sond localization و نقش دستیاری در سایر رشته ها در این دوره حضور فعال پیدا کرده اند. شایان ذکر است که در این دوره تخصصی، اساتیدی از آمریکا، چند کشور اروپایی، آسیایی و آفریقایی حضور دارند.